Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) internetového obchodu KOSMETICKÝ SVĚT, Květoslava
Brožová, se sídlem Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha 4, IČO 47574976, e-mail info@kosmetickysvet.cz

telefonní číslo 604 267 642, adresa provozovny Na Stráni 127, 251 67 Zaječice. Prodávající upravují v souladu s
ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti
nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách
www.kosmetickysvet.cz

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů,
která naleznete zde https://www.kosmetickysvet.cz/ochrana-osobnich-udaju/ 

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém
jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a
povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky
komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a
Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové
stránky http://www.kosmetickysvet.cz

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na
Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.
1. NĚKTERÉ DEFINICE
1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho
zabalení;
1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
1.6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů
a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
1.8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
1.9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.


2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
2.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace,
které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.
2.3. Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli.
Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními
objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak
jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele.


3. UZAVŘENÍ SMLOUVY
3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních
prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za
používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi
tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky
komunikace na dálku využíváme.
3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto
návrhu musí být uvedeny následující údaje:
a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem
„Do košíku“
b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení
Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí Eshopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na
základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;
c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy
jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
3.4. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení
kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před
stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném
případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku
tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme automatickou
zprávou o přijetí Vaší objednávky odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Toto
potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Následně bude smlouva uzavřena na
základě následného manuálního potvrzení. Součástí potvrzení přijetí objednávky bude shrnutí
Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni
Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást
Smlouvy. Manuální potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.
3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy
Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany
umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a
neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme
Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy
v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši
nabídku potvrdíte.
3.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni
Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo
k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na
uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě
uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace,
kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
3.8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
3.9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém
případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob
tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že
není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
3.10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste
v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude
Vám Zboží poskytnuto se slevou.


4. UŽIVATELSKÝ ÚČET
4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a
v případě změny je aktualizovat.
4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových
je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich
zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
4.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 3 roky nevyužíváte, či v
případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení.


5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
5.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě
rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se
uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu
Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
5.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu
Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení
Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 7 dní.
b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu The Pay, přičemž platba se
řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese:
https://web.thepay.cz/podminky-pro-platebni-branu/

V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 7 dní.
c) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě
platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
5.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny v případě online platby a platby
bankovním převodem, při platbě na dobírku bude faktura zaslána v elektronické podobě v okamžiku
odeslání zboží na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též dostupná v Uživatelském úču.
5.5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete.
V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních
případech je zaplacena v okamžik provedení platby.


6. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
6.1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
a) Osobní odběr na výdejních místech společnosti PPL Parcel Shop, GLS Parcel Shop
b) Doručení prostřednictvím dopravních společností PPL, GLS
6.2. Zboží je možné doručit v rámci České republiky a Slovenské republiky.
6.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby.
Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky.
6.4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě
jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na
obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce
převzít.
6.5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za
následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není
odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit
z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží
úplata. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto
odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně
na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
6.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo
ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením
spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou
ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
6.7. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží
nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází
v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod
nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se
ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
6.8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti
Vás budeme vždy informovat v případě:
a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu
dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou
dobu dodání.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad,
zejména pak, že Zboží:
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě,
interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
d) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti,
odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem
na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména
reklamou nebo označením;
f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete
rozumně očekávat; a
g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před
uzavřením smlouvy.
7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy
(zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1,
můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním
e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít
také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva
z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez
Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.
7.4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo
b) na odstranění vady opravou Zboží,
ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem
nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží
mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.
7.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s
ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
7.6. Dále máte právo na:
a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo
b) odstoupení od Smlouvy,
jestliže:
a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo
bez značných obtíží pro Vás.
7.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
7.8. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
7.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží
opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
7.10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
b) co je obsahem reklamace;
c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
7.11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám
informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete
odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
7.12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů.
Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo
k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto
vrácení však hradíme My.
7.13. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté,
co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
7.14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u
spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.


8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může
dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve
kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte
v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve
lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho
převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání
několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě,
že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná
běžet dnem dodání první dodávky.
8.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo
dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také
vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
8.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění
uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
8.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete
oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
8.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od
odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom
Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání
Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou
Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za
dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání
Zboží nabízeli.
8.7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na
účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude
vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám
prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.
8.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží,
které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s
povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné
prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů
započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
8.9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují
objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody
spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..
Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně
nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako
podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.


9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
9.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm.
e) Občanského zákoníku.
9.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy
info@kosmetickysvet.cz Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se
sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o
změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo
území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé,
nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
10.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová
adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.
10.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a
doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou
uzavřeny po účinnosti této změny.
10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní
poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo
souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy
právo od Smlouvy odstoupit.
10.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
10.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však
tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy
přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.
10.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 05.01.2023

 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát: KOSMETICKÝ SVĚT, Květoslava Brožová, Na Stráni 127, 251 67 Zaječice

info@kosmetickysvet.cz

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

 

 

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: KOSMETICKÝ SVĚT, Květoslava Brožová, Na Stráni 127, 251 67 Zaječice

info@kosmetickysvet.cz

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu KOSMETICKÝ SVĚT, Květoslava Brožová („Prodávající“)nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující písemně na adresu provozovny „Prodávajícího“ nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá „Prodávajícímu“ bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu „Prodávající“ bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který „Prodávající“ nabízí, vrátí „Prodávající“ kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. „Prodávající“ není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží „Prodávajícímu“ odeslal.

Datum:

Podpis: