Smluvní podmínky

 

I. Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.kosmetickysvet.cz  Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím Květoslava Brožová, Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha 4, IČO 47574976 - dále jen prodávající, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění. 

2. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

3. Kupující si může požadované zboží vybrat z nabídky produktů v katalogu uveřejněného na internetových stránkách www.kosmetickysvet.cz.

4. Každé jednotlivé zboží nabízené ve virtuálním obchodě je identifikováno nezaměnitelným kódem a je označeno originálním názvem. U každého zboží je dále uvedena cena a popis. Cena zboží je uvedena v českých korunách. Cena je konečná a nezahrnuje pouze náklady na poštovné, se kterými je Kupující předem seznámen při objednávce a také v těchto obchodních podmínkách. 

II. Uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.kosmetickysvet.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.

2. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

3. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

4. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

4. Prodávající prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy. S tímto kupující souhlasí. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny. 

III. Dodací a platební podmínky

1. Zboží je dodáváno buď dobírkou prostřednictvím držitele poštovní licence, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (upozorňujeme, že platí pouze pro území ČR). V tomto případě má prodávající povinnost předat objednané zboží držiteli poštovní licence do 2 pracovních dní od okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Zboží může být dále uhrazeno bankovním převodem na č. účtu 6930990028/5500 kdy kupující uvede jako variabilní symbol číslo objednávky. V případě zvolení platby bankovním převodem kupující souhlasí s tím, že zboží bude vyexpedováno nejpozději 24 hod. od okamžiku připsání platby na účet prodávajícího.

3. V případě, že některé objednané zboží není v době uzavření kupní smlouvy skladem a nemůže být odesláno ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami, je prodávající povinen neprodleně o této skutečnosti informovat kupujícího. Dodatečnou dohodou mezi prodávajícím a kupujícím bude dále určeno, zda bude celá objednávka vyexpedována v termínu, ke kterému bude veškeré objednané zboží skladem, či bude expedována ve dvou etapách - v první etapě zboží, které je v den uzavření kupní smlouvy skladem a v druhé etapě zboží zbývající. Kupující má však právo s tímto postupem nesouhlasit a odstoupit bez sankcí od smlouvy.

4. Pokud se nepodaří prodávajícímu kontaktovat kupujícího (kupující neodpovídá na e-maily, sms zprávy a nelze se mu dovolat), vyhrazuje si kupující právo zaslat neúplnou objednávku spolu s informací, že chybějící produkty budou zaslány v pozdějším termínu v samostatné zásilce.

5. Zboží, které je SKLADEM, objednané do 12:00, Vám odesíláme do druhého pracovního dne kamkoli po ČR. Zboží skladem je vždy označeno na produktové kartě a v den objednání již odchází k zákazníkovi. Informace o skladovosti u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude Vás kontaktovat naše zákaznické oddělení.

6. Prodávající prohlašuje, že zboží je zpravidla kupujícímu v ČR dodáno do 24 hodin od předání zboží dopravci (Česká pošta, PPL doprava). Vzhledem k tomu, že se tato doba se může prodloužit v závislosti možnostech zvoleného dopravce a na aktuálních skladovacích zásobách vyhrazuje si prodávající právo na dodací lhůtu do 5 pracovních dní. V měsících říjen - prosinec se tato doba může prodloužit až na 7 - 9 pracovních dnů. 

7. V případě, že si kupující zásilku nevyzvedne a zásilka bude odeslána zpět prodávajícímu vzniká prodávajícímu nárok na úhradu 80% z ceny poštovného a poplatku za dobírku a to i v případě, že pro danou objednávku bylo dohodnuto poštovné zdarma (např. při objednávce nad 2500,- Kč) 

8. Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny. Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho  právo uplatnit reklamaci.

9. Doručení zajišťuje Česká pošta nebo kurýrní společnost PPL. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.

Česká Pošta - V pracovních dnech doručuje do 24 hodin od expedice. Vyhledání zásilky je možné ZDE nebo na lince pro zákaznický servis             800 177 889      

kurýr PPL - V pracovních dnech doručuje do 24 hodin od expedice. Vyhledání zásilky je možné ZDE (po zadání čísla zásilky), nebo na lince pro zákaznický servis              +420 844 775 775       denně PO-PA od 7:00 do 18:00 hod.

Kurýrní přeprava zajišťující komfortní doručení následující pracovní den od podání zboží.

Včasné informace o čase doručení s možností změny instrukcí pro doručení - více na www.ppl.cz

 

Poštovné

V případě, že kupující zvolí formu platby dobírkou, je za tuto službu účtován poplatek 30,- Kč.

Poštovné v případě Balíku do ruky nebo na poštu po ČR je 90,- Kč. (zpravidla doručení do 24 hodin od odeslání ve všední dny)

Poštovné v případě doručení kurýrní službou po ČR PPL je 90,- Kč. (zpravidla doručení do 24 od odeslání ve všední dny)

Poštovné na Slovensko činí 280 Kč + poplatek 6 EUR za přepočet měny (účtuje si Slovenská pošta)

Při nákupu nad 2500,- Kč je poštovné zdarma.

Dodavatel prohlašuje, že uvedené poštovné pro něj není ziskem a přesně odpovídá nákladům, které sám hradí za poskytnuté služby společnosti Česká Pošta s.p. nebo společnosti PPL.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Je-li zboží zároveň vráceno, musí tak kupující učinit v originálním a bezvadném obalu. 

2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

3. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nedodrží lhůty uvedené v čl. III, bodu 4. těchto obchodních podmínek. 

4. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy z důvodů popsaných v čl. IV, bodů 1., 2., 3. nebo 5. je povinen učinit v tomto smyslu jednostranný projev své vůle určený prodávajícímu. Tento projev vůle musí mít písemnou podobu a musí být prokazatelně doručen prodávajícímu.

5. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme nebo převzít odmítne. V takovém případě je kupující povinen uhradit 80% částky za poštovné sjednané v objednávce + poplatek 30,- Kč za balné na základě výzvy prodávajícího. Kupující je v takovém případě povinen zaslat součet částky za poštovné a balné v jedné částce bankovním převodem na č. účtu: 51-1464880207/0100a jako variabilní symbol uvést číslo objednávky.

6. Obě smluvní strany mají právo ddstoupit od smlouvy po vzájemné dohodě.

IV. Reklamace

1. V případě, že má kupující dojem, že vznikl z jeho strany nárok na reklamaci, je oprávněn obrátit se na prodávajícího, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty uvedené na www.kosmetickysvet.cz.

2. Reklamace bude posouzena po zaslání či předání zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy, prodávajícímu. Prodávající je povinen informovat o průběhu i výsledku reklamace neodkladně kupujícího. Základní podmínkou pro uznání reklamace je vrácení neporušeného zboží v původním obalu včetně dokladu o jeho zakoupení. Daňový doklad je součástí každého vyexpedovaného zboží. 

3. Kupující je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je kupující povinen za přítomnosti pracovníka dopravce zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. V případě poškození zásilky dopravcem doporučujeme zboží nepřebírat a neprodleně informovat prodávajícího. Za poškození zboží vinou přepravy nese odpovědnost přepravce. Kupující má povinnost ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost zakázky.

4. Popis reklamace musí obsahovat důvod reklamace a datum nákupu. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku či nesprávnou manipulací a skladováním u kupujícího.

5. V případě uznání reklamace a neopravitelnosti výrobku bude zboží vyměněno za nové nebo bude kupujícímu vrácena peněžní částka za zboží. Do vrácené částky se nezapočítává poštovné.

6. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno kupujícímu na jeho náklady a současně mu mohou být prodávajícím vyúčtovány manipulační náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V. Vrácení zboží

1. Kupující má nárok na vrácení zboží bez udání důvodu do 14-ti dnů od jeho obdržení. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či být jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálním balení spolu s veškerým příslušenstvím, bylo-li součástí balení. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně daňového dokladu. Zboží musí kupujícím předáno či odesláno prodávajícímu nejpozději 14. den od doručení zboží kupujícímu. Po jeho doručení bude kupujícímu zaslána částka na jím udané číslo bankovní účtu či v hotovosti poštovní poukázkou.

VI. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá. V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou na zde
Tyto obchodní podmínky nabývají úči
nnost 27. dubna 2011. Změny obchodních podmínek  jsou vyhrazeny.